Brzesko: Nowe stawki za odbiór śmieci

W środę 27 marca 2019 podczas posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Brzesku radni przyjęli nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Po burzliwej dyskusji rada miejska podjęła decyzję na wczorajszej sesji. Uchwała została przegłosowana 12 głosami. Przeciw było 8 radnych. 1 radny był nieobecny.

Radni podjęli decyzję o wysokości składki: 15 zł/m-c od osoby w przypadku śmieci segregowanych i 30 zł/m-c od osoby za śmieci oddawane w sposób nieselektywny. Ta kwota zostaje na dotychczasowym poziomie. Zmienia się natomiast sposób naliczania tej opłaty i będzie ona naliczana przez iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości.

Podwyżki są niestety, jednak urzędnicy zapewniają, że w świetle rosnących opłat oraz konieczności zbilansowania gospodarki śmieciowej, innego wyjścia nie było. Gminy w całej Polsce masowo podnoszą stawki za wywóz śmieci. Tłumaczą to m.in. podwyżkami za prąd, wyraźnie większą tzw. opłatą marszałkowską, a także opłatami związanymi ze składowaniem odpadów. Głosy wśród radnych były jednak podzielone. 

Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł, a w już 2019 r. – 170 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł. Wg samorządowców wysokości 270 zł za składowanie 1 tony niesegregowanych odpadów zmieszanych na składowisku wpłynie drastycznie na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Przykładem tego są obecne cenniki, gdzie koszt przyjęcia 1 tony zmieszanych niesegregowanych odpadów wynosi ponad 380 zł. Według specjalistów z branży komunalnej przypuszczalny koszt przyjęcia odpadów w 2020 roku, przez RIPOK może osiągnąć kwotę około 500 zł. 

Przedstawiciele rządu wyjaśniają jednak, że przyjęte wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na rok 2020 mają skłaniać do przetwarzania odpadów komunalnych innymi metodami niż składowanie.

W jednym z wywiadów wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił uwagę, że gminy mają możliwości obniżenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu określonych odpadów. Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadziła mechanizmy pozwalające na obniżkę opłat ponoszonych przez obywateli, takie jak możliwość stosowania kompostowników przydomowych, ze stosownym obniżeniem opłaty czy premiowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez czterokrotnie mniejsze opłaty za segregowanie odpadów u źródła. Strona rządowa podkreśla, że konieczny do osiągnięcia poziom recyklingu odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, powinien przyczyniać się do zmniejszenia masy zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do RIPOK, a w konsekwencji także do zmniejszenia masy wytwarzanych tam frakcji odpadów kierowanych po ich przetworzeniu na składowisko odpadów. Jednak o tych rozwiązaniach podczas sesji nie rozmawiano.

Zapis sesji rady miejskiej (Youtube)- dyskusja nt uchwały o stawkach za odbiór odpadów komunalnych <==

brzesko.pl