Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

  1. rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
  2. ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
  3. polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
  4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
  5. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
  6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
  7. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności; 
  8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2019 r., a kończyć nie wcześniej niż 30.04.2019 r. i nie później niż 31.12.2019 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Więcej na stronie:  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1544670,otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultur.html