Umowa na remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych – już podpisana

W dniu 30.06.2020 r. gminę Szczurowa odwiedziła Marta Malec – Lech z zarządu Województwa Małopolskiego. Okazją do przyjazdu było podpisanie przez Wójta Zbigniewa Moskala umowy z Wykonawcą na remont budynku dla potrzeb przedszkola i żłobka w Strzelcach Małych.

Zakres przewidzianych do wykonania prac jest bardzo szeroki i obejmuje przebudowę pomieszczeń byłej szkoły wraz z wykonaniem wszelkich koniecznych prac towarzyszących, zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. To ambitne zadanie skumuluje dosyć znaczące koszty, dlatego też z powodzeniem aplikowano o pozyskanie dofinansowania z rządowego programu MALUCH+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania Pani Marszałek Marta Malec – Lech powiedziała:

„Cieszę się, że możemy dzisiaj podpisać umowę, na mocy której Gmina Szczurowa, dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, będzie mogła stworzyć oddział przedszkolny w Strzelcach Małych dla 25 najmłodszych mieszkańców gminy.

Samorząd Województwa Małopolskiego podejmuje bardzo wiele różnorodnych działań, które mają za cel wsparcie małopolskich rodzin. Jeden z takich programów to właśnie współfinansowanie powstawania przedszkoli, na co w ramach RPO WM przeznaczono kilkadziesiąt milionów złotych. Cieszę się, że wśród tych „przedszkolnych” projektów znalazł się też projekt z gminy Szczurowa.

Życzę, aby oddział przedszkolny w Strzelcach Małych w gminie Szczurowa jak najlepiej służył mieszkańcom gminy. Jego istnienie daje szansę rodzicom małych dzieci na bardziej elastyczną obecność na rynku pracy. Dla dzieci stanowi możliwość lepszego przygotowania do nauki szkolnej, pozwala na objęcie maksymalnie wcześnie tych dzieci, które tego potrzebują, opieką specjalistyczną, np. logopedyczną, czy też w zakresie korekcji wad postawy.

Gratuluję władzom Gminy Szczurowa w szczególności Wójtowi Zbigniewowi Moskalowi aktywności w poszukiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Chcę też zapewnić, że samorząd Województwa Małopolskiego jest zawsze Państwa partnerem w tym zakresie – dla dobra Małopolski i Małopolan”.

Dzięki realizacji tej inwestycji stworzone zostaną warunki oraz infrastruktura zewnętrzna do opieki nad 37 dziećmi. Inicjatywa ta, to ukłon w kierunku rodziców, którzy niejednokrotnie stawali przed trudnym wyborem związanym z realizacją lub rezygnacją z planów zawodowych.

Wykonawcą prac będzie Firma Budowlana ELBUD Emil Kołodziej z Tarnowa. Łączna wartość zaplanowanych robót opiewa na kwotę 2 397 680,43 zł z czego 637 038,55 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 561 000 zł stanowi dotacja z rządowego programu „MALUCH+” oraz ponad 380 000 zł to środki z PFRON.    

szczurowa.pl