XV Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosty Brzeskiego i zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 23.04.2020 r. do 25.06.2020 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 23.04.2020 r.
 7. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dla Powiatu Brzeskiego.
 9. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Brzeskim w 2019 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
 10. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Brzeskiego za 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Brzeskiego wotum zaufania.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Brzeskiego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r. – podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego za 2019 r.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego,
  5. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości Powiatu Brzeskiego w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres staniu zagrożenia albo stanu epidemii,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku za rok obrotowy 2019,
  7. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku za rok obrotowy 2019,
  9. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku,
  10. podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.
  11. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 14. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Życie Brzeska