Szczurowa: Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Urząd Gminy Szczurowa informuje, że w dalszym ciągu trwają prace Firmy INSPE-PROJEKT sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczurowa.

Pracownicy Firmy są upoważnieni do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usuniecie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy tez historycznych. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szczurowa na lata 2020 – 2023.

Prosimy o przyjazne potraktowanie pracowników Firmy, a także umożliwienie im sfotografowania tych obiektów celem sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.

Szczurowa.pl/ Życie Brzeska