GMINA BRZESKO A BRATUCICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

utrudnienia ws. dowodów osobistych

Gmina Brzesko leży częściowo w obszarze Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Mokrzyska, Bucze i Szczepanów, znaczną część Sterkowca oraz północną część  Jasienia, Brzeska i Jadownik. Zajmuje on powierzchnię 16 955,13 ha i      położony jest w województwie małopolskim na terenie części gmin: Brzesko, Bochnia, Borzęcin, Rzezawa i Szczurowa.

Obszar ten wymaga szczególnego traktowania, które reguluje UCHWAŁA NR XLIX/767/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze gminy Brzesko nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Głównym walorem tego terenu są spore kompleksy leśne, z dominującymi gatunkami drzew takich jak:  sosna i dąb,  olcha, brzoza, grab, jesion, również świerk i modrzew. W koronach drzew gniazdują myszołowy i jastrzębie. Ptaki śpiewające skowronek polny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dzierzba gąsiorek urozmaicają spacer po lesie. W lasach znajdują mokradła, które stanowią część torfowisk niskich. Na terenach leśnych bagiennych występują liczne płazy i gady, a wśród nich traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropuchy szara i zielona, a także  zwinka, żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są w Polsce pod ochroną. Liczne stawy rybne są doskonałym siedliskiem dla gatunków wodnych i wodnobłotnych: perkozów, perkozków rdzawoszyich, zauszników czy łabędzi niemych oraz kaczek krzyżówek.  Niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą jest naturalnie występujący na tych terenach szafran spiski. Jest też cała gama gatunków chronionych: długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna, grążel żółty czy grzybienie białe. Występują tu również nietoperze takie jak: gacek szary i wielkouchy, nocek duży, mroczek późny oraz inne owadożerne ssaki ( jeż, kret, ryjówka). Nierzadkie są też wydry i gronostaje.

W celu ochrony tego wartościowego terenu na Obszarze wprowadzone zostały zakazy (z odstępstwami) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Aleksandra Nalepa

Wydział Ochrony Środowiska

_
brzesko.pl