Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 – diagnoza potrzeb

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił program wsparcia pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. , realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia 2019 r. zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2019r. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 146846075.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (tj. psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie chce zdiagnozować potrzeby osób zainteresowanych oraz dokonać kalkulacji środków niezbędnych na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu. 

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Więcej szczegółów o programie <==

borzecin.pl