Gmina Borzęcin. Strażackie podsumowania

W jednostkach OSP Gminy Borzęcin tradycyjnie, jak co roku przeprowadzono walne zebrania sprawozdawcze. Były one okazją do podsumowania działalności w 2018 roku, jak również przyjęcia planów na bieżący rok. Poniżej prezentujemy Państwu krótką relację z każdego z zebrań sprawozdawczych, charakteryzującą jednostkę i opisującą zakres prowadzonych działań. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, likwidację miejscowych zagrożeń czy nawet zabezpieczenie wydarzeń kulturalnych oraz organizowanych gminnych i kościelnych uroczystości bez formacji jaką są OSP. Stąd druhnom i druhom ochotnikom, którzy wykonują społeczną pracę na rzecz mieszkańców i naszych miejscowości całkowicie bezpłatnie należą się szczególne słowa uznania.

OSP Łęki

Zebraniem sprawozdawczym w OSP Łęki, zainaugurowano w sobotę 16 lutego br. cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. Jednostka OSP Łęki liczy 23 członków. W okresie sprawozdawczym przybyło 3. W 2018 roku druhowie z Łęk wyjeżdżali do akcji 16 razy: 6-krotnie do gaszenia pożarów i 10-krotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń. W rozegranych w 2018 roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 3. miejsce. Druhny i Druhowie OSP Łęki angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach związanych m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych, wsparciem rozwoju miejscowości i miejscowej szkoły podstawowej. Najważniejszym zadaniem, które jednostka zamierza zrealizować, przy udziale gminy w najbliższym czasie jest rozbudowa remizy i zagospodarowanie przyległego placu wraz z centrum miejscowości.

OSP Przyborów

IMG 8605

W sobotę, 16 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Przyborów. To jedna z najbardziej perspektywicznych jednostek w gminie Borzęcin, z dużym zapleczem młodzieży, której ambicją jest przyłączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka OSP w Przyborowie liczy 32 członków. W 2018 roku odnotowała 23 wyjazdy zarówno do akcji pożarniczych, jak i likwidacji miejscowych zagrożeń. Aktywnie bierze udział w szkoleniach celem podnoszenia strażackich kwalifikacji. Sukcesywnie również, także przy udziale środków własnych pozyskanych m.in. od sponsorów zwiększa zaplecze sprzętowe. W ubiegłym roku oprócz drobnego sprzętu zakupiono aparaty ochrony górnych dróg oddechowych. Niebawem na stan jednostki trafi zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego LUKAS, który sfinansowany zostanie w części ze środków własnych jednostki, w części z budżetu gminy. Marzeniem druhen i druhów jest wymiana wysłużonego średniego samochodu pożarniczego marki STAR na nowy, co przy ciągle rosnącej pozytywnej ocenie jednostki zarówno przez PSP Brzesko, jak i samorząd gminy Borzęcin, staje się przedsięwzięciem realnym do realizacji. W rozegranych w 2018 roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 1. miejsce, a drużyna młodzieżowa chłopców uplasowała się na 2. miejscu. Druhny i Druhowie OSP Przyborów aktywnie angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach związanych m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych, wsparciem rozwoju miejscowości, parafii i Zespołu Szkół i Przedszkola. Obecny na zebraniu sprawozdawczym Ksiądz Proboszcz Antoni Wolak, nie szczędził Druhnom i Druhom słów uznania za społeczną pracę w ramach organizowanych uroczystości parafialnych i przy prowadzonych inwestycjach. Wg. jego oceny w 2018 roku strażacy OSP Przyborów wspierali parafię ok. 20 razy.
Strażacy OSP Przyborów dbają o edukację najmłodszych mieszkańców organizując spotkania w miejscowym przedszkolu i szkole. Dla młodzieżowych drużyn organizują wycieczki m.in. do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa.

OSP Bielcza

IMG 0401

W sobotę, 9 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Bielcza. Jednostka ta liczy 29 członków, w tym 6 kobiet oraz 4 członków honorowych. W 2018 roku brała udział w 15 akcjach, z czego 10 wyjazdów to wyjazdy do gaszenia pożarów, a 5 do likwidacji miejscowych zagrożeń. W rozegranych w ubiegłym roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych zajęła 5. miejsce. Druhny i Druhowie OSP Bielcza aktywnie angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy uczestnicząc w uroczystościach parafialnych i festynach, w zabezpieczeniu imprez masowych, jak również odbywającej się w Bielczy imprezy biegowej Borzęcińska Dycha; organizują pogadanki i pokazy pożarnicze przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, Parafią pw. Matki Bożej Anielskiej oraz Stowarzyszeniem „Bielczanki z Pasją”. W ubiegłym roku jednostka OSP w Bielczy wzbogaciła się m.in. o motopompę szlamową oraz zestaw do ratownictwa PSP R1 zakupione w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” przy współfinansowaniu po połowie z budżetu gminy i województwa małopolskiego. Marzeniem strażaków jest zakup nowego lekkiego wozu bojowego, który zastąpi wycofanego z podziału bojowego, wysłużonego Volkswagena T4. W budżecie na 2019 rok samorząd gminy Borzęcin zabezpieczył na ten cel 80 tysięcy złotych, podejmując jednocześnie działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w tej samej kwocie z programu „Bezpieczna Małopolska” celem sfinalizowania zakupu. W ramach planów na 2019 rok zakłada się również przegląd hydrantów i przyjęcie 8 nowych członków.

OSP Borzęcin Górny

IMG 0410

W sobotę, 9 marca br. na zebraniu sprawozdawczym spotkali się druhowie OSP Borzęcin Górny. To jedyna jednostka w gminie, która przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a zarazem wiodąca w zakresie wyszkolenia i wyposażenia. Jednostka OSP Borzęcin Górny zrzesza 38 druhów, w tym 10 kobiet. W trakcie roku sprawozdawczego przybył jeden druh. W ramach jednostki funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze: żeńska i męska.
W 2018 roku OSP Borzęcin Górny wyjeżdżało do akcji ratowniczych 44 razy: 33 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń i 10 razy do gaszenia pożarów; odnotowano również jeden fałszywy alarm. W rozegranych w ubiegłym roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 2. miejsce, żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza – 1. miejsce oraz męska młodzieżowa drużyna pożarnicza – 1. miejsce.
OSP Borzęcin Górny bierze czynny udział w organizowanych uroczystościach parafialnych i gminnych oraz zabezpieczeniu imprez masowych. Prowadzi aktywną działalność społeczną i kulturalną organizując m.in. pogadanki dla dzieci i młodzieży, jak również prezentacje sprzętu pożarniczego. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach celem podnoszenia strażackich kwalifikacji.
W 2018 roku stan jednostki uzupełniono o niezbędny drobny sprzęt i wyposażenie. W ramach programu „Bezpieczna Małopolska” przy współfinansowaniu budżetu gminy i województwa małopolskiego zakupiono wytwornicę pianową, radiotelefon z zestawem dokaskowym i ubranie specjalne.
Jednostka od lat boryka się z problemem braku zaplecza garażowego, stąd za kilka tygodni ruszy oczekiwana inwestycja „Rozbudowy i przebudowy Remizy OSP Borzęcin Górny na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Przypomnijmy, że projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych i wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Ponadto rozebrany zostanie istniejący budynek byłej masarni, a teren przyległy do remizy zostanie zagospodarowany. Wartość kosztorysowa zadania po aktualizacji zamyka się kwotą 2 milionów 379 tysięcy 91 złotych. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2020.
Jednostka OSP Borzęcin Górny ma ambitne plany na 2019 rok. Oprócz priorytetowego zadania, jakim jest rozbudowa remizy planuje się zakup podwozia do transportu łodzi, wymianę zbiornika w samochodzie Jelcz i zakup umundurowania. Ponadto zakłada się przyjęcie 6 nowych członków i przeszkolenie 9 osób.
W zebraniu sprawozdawczym w Borzęcinie Górnym wziął udział Ksiądz Proboszcz Mikołaj Piec, który wysoko ocenił współpracę parafii z druhami ochotnikami, dziękując za każdy gest życzliwości i wsparcie.

OSP Jagniówka

W sobotę, 16 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Jagniówka. To najmniejsza jednostka OSP w gminie Borzęcin, funkcjonująca w sołectwie liczącym niewiele ponad 250 mieszkańców, zrzeszająca 15 członków, w tym 2 kobiety. W 2018 roku druhowie z Jagniówki odnotowali 4 wyjazdy do akcji. Brali czynny udział w uroczystościach parafialnych i zabezpieczeniu imprez masowych. Mimo ograniczonego potencjału ludzkiego, aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy i kultywują bogatą tradycję funkcjonowania jednostki, zapisując kolejne piękne karty jej historii. W 2018 roku Jednostka OSP Jagniówka wespół z OSP Borzęcin Dolny była współorganizatorem Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które gościnnie, ze względu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Borzęcinie Dolnym odbyły się na obiekcie Sokoła w Borzęcinie – Borku. W zawodach tych, zajęła 6 miejsce.
Najważniejszym zadaniem do realizacji, które stanowi cel w bieżącej kadencji samorządu jest budowa nowego obiektu wielofunkcyjnego w tej miejscowości, który pozwoliłby wygospodarować, nowe funkcjonalne zaplecze dla druhów OSP. Cel ten planuje się zrealizować do końca 2023 roku.

OSP Borzęcin Dolny

DSCN0339

Zebraniem sprawozdawczym w OSP Borzęcin Dolny, które odbyło się w sobotę 16 marca br. zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach gminy Borzęcin w 2019 roku.
Jednostka OSP Borzęcin Dolny liczy 31 członków. W roku 2018 zaktualizowano stan liczebny jednostki, w wyniku czego ubyło 12 druhów, przybył 1 druh. Druhowie OSP z Borzęcina Dolnego wyjeżdżali do akcji 9 razy w tym: 5 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń i 2 razy do pożarów; odnotowano również 2 fałszywe alarmy. Jednostka OSP w Borzęcinie Dolnym aktywnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych, jak również zabezpieczeniu imprez masowych. Współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w tej miejscowości organizując pogadanki i pokazy sprzętu strażackiego. W 2018 roku była głównym organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, w których zajęła 4. miejsce.
Najważniejszym i priorytetowym zadaniem do realizacji na najbliższe lata jest przebudowa i rozbudowa remizy OSP. Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano projekt i uzyskano pozwolenie budowlane. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia znajduje się na liście rezerwowej w ramach działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i oczekuje na decyzję o finansowym wsparciu. Środki na wkład własny dla potrzeb realizacji tej inwestycji zapisano również w budżecie gminy.
Druhowie OSP Borzęcin Dolny mają również inne ambitne plany na 2019 rok związane z doposażeniem pojazdu pożarniczego, pozyskaniem quada dla potrzeb jednostki, jak również przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń.

Druhnom i Druhom Jednostek OSP z Gminy Borzęcin dziękujemy za czuwanie na straży mienia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz za społeczną pracę i zaangażowanie, życząc zdrowia i pomyślności, spełnienia wszystkich planów zarówno osobistych, jak i tych związanych z rozwojem jednostek.

_

[tell] borzecin.pl