Sukces Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik

Zostali zaproszeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na konferencję dotyczącą działalności Młodzieżowych Rad w Polsce. 

Młodzieżowa Rada Gminy Gnojnik, brała udział w bardzo ambitnym projekcie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekt polegał na stworzeniu prezentacji multimedialnej w której rada prezentowała swoją działalność, w szczególności  rada skupiła się na działaniach o charakterze  niepodległościowym ze względu na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Warto wspomnieć iż MRG opiera swoją działalność na bardzo wartościowych założeniach:
•upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
•zwiększanie aktywności młodych ludzi,
•kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
•kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
•zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, w tym w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
•reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych,
•prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli samorządu terytorialnego oraz zakresu jego funkcjonowania,
•działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
•działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
Gratulujemy tak szlachetnego podejścia do życia oraz doceniamy zaangażowanie  w kształtowaniu idei samorządu. Jesteśmy pełni uznania, że tak młodzi ludzie dbają o lepsze jutro nas wszystkich.

_

gnojnik.pl