Kolejne kilometry już jesienią 2019

Rekordowy rok inwestycyjny 2018 dobiega końca, nie kończą się jednak starania Powiatu gwarantujące dofinansowanie kolejnych projektów na lata następne. Infrastruktura drogowa jako jeden z głównych filarów rozwoju naszego regionu ponownie zyskała środki na rozbudowę i modernizację ciągów drogowych, tym razem na trasie Tymowa – Łososina Dolna oraz Gnojnik – Złota. Wnioski, znakomicie przygotowane przez specjalistów z Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku, otrzymały doskonałe wyniki i znalazły się na 2 i 5 miejscu na 25 powiatów.

Pierwsza inwestycja dotyczy całego odcinka drogi nr 1448K na terenie powiatu brzeskiego do granicy z powiatem nowosądeckim. Ponad 11-kilometrowa trasa biegnie przez miejscowości: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty i Kąty. Projekt określa bardzo kompleksową przebudowę całego odcinka. Cały szereg wieloetapowych działań to przede wszystkim prace związane z poszerzeniem jezdni i wykonaniem nowej, wzmocnionej nawierzchni oraz wprowadzeniem odpowiedniego odwodnienia. W projekcie opracowano także wszelkie niezbędne działania podnoszące bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja przewiduje budowę dwóch odcinków chodnika (Kąty i Iwkowa) wraz z remontem przepustu ramowego w ciągu chodnika i profilowaniem poboczy. W planie inwestycji przewidziano ponadto: modernizację skrzyżowań, podniesienie i oświetlenie przejść dla pieszych w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy w Iwkowej, budowę trzech przystanków komunikacyjnych oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa (oznakowanie drogi, ustawienie barier i poręczy ochronnych).

Zagwarantowany remont i rozbudowę ma także droga powiatowa nr 1439 K Gnojnik – Złota. Odcinek, choć nieco krótszy od poprzedniego, bo mierzący 8,3 km, także zostanie poddany różnorodnym pracom modernizacyjnym. Przebudowa dotyczy całej długości drogi od DK 75 do DW 980 w miejscowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie. Działania inwestycyjne są bardzo złożone, obejmują m.in.: poszerzenie jezdni do 5,5 m, wzmocnienie nawierzchni na całej długości, kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego (Lewniowa) oraz chodnika (Gnojnik), budowę czterech przystanków komunikacyjnych, poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem kamiennym, przebudowę dwóch skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi poza jezdnią, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem,  renowację odwodnienia drogi – przepusty, drogowe rowy odwadniające, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne.

Koszty obydwu inwestycji sięgają 12,5 mln złotych. Dzięki złożonym wnioskom Powiat Brzeski otrzyma niemalże 50% dofinansowanie w kwocie 6 mln złotych.

Przetargi na wykonanie prac zostaną ogłoszone w lutym 2019, a finał inwestycji zaplanowany jest na koniec września 2019 r.

powiatbrzeski.pl