Borzęcin. Promesa na odbudowę drogi “Wał Lewy”

Gmina Borzęcin pozyskała promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych na odbudowę drogi “Wał Lewy” w Borzęcinie Górnym. To niezwykle ważne zadanie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości, stanowiące kontynuację prowadzonych po powodzi 2010 roku prac, w wyniku którego nie tylko odbudowana zostanie droga, ale również wybudowane zostaną murki zaporowe zabezpieczające zarówno konstrukcję drogi przed uszkodzeniem w wyniku kolejnych wezbrań, jak również okoliczne zabudowania i posesje. W dniu 5 września br., po powzięciu informacji o przyznaniu promesy ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

–  Do tej pory wykonano odbudowę dróg wraz z zabezpieczeniem powodziowym na odcinku o długości 6 860 metrów, co stanowi 95,15% przewidywanych prac. Łączna wartość nakładów na realizację tej inwestycji zamknęła się kwotą 13 milionów 705 tysięcy 613 złotych. O środki finansowe na dokończenie tego projektu zabiegaliśmy od kilku lat. Pozyskana promesa pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace będą prowadzone na 350-metrowym odcinku drogi “Wał Lewy” w Borzęcinie, na wysokości tzw. Starej Wsi. Planowany zakres prac obejmuje: wykonanie zabezpieczenia powodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowaną w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą w postaci palisad z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi wraz z  przeprowadzeniem przez konstrukcję zabezpieczenia z montażem klap zwrotnych, budowę zjazdów do międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi wraz z mijankami, z miejscową podbudową z kruszywa łamanego.

– Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca na realizację inwestycji i wykonamy przewidywany zakres prac do końca grudnia. Czas ze względu na specyfikę robót jest krótki, a dotacja musi być wykorzystana i rozliczona w bieżącym roku. Gmina już ogłosiła przetarg na realizację zadania – podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Uroczyste przekazanie promes odbyło się w dniu 14 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Promesy samorządowcom reprezentującym gminy, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa przekazał Krzysztof Kozłowski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

W imieniu ministra Joachima Brudzińskiego serdecznie gratuluję małopolskim samorządowcom. Dziękuję Państwu za dobrą współpracę z wojewodą i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca pomiędzy rządem, a jednostkami samorządu terytorialnego jest dla nas bardzo ważna. To naczelna zasada służby publicznej. Poszczególne drogi, chodniki, mosty są niezwykle istotne dla wspólnoty obywateli. Gratuluję samorządom determinacji, pracy i zaangażowania w realizację tych inwestycji – powiedział podczas wręczenia Minister Krzysztof Kozłowski.

Pełna lista przyznanych promes dostępna tutaj: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Promesy2018_popr.pdf

ug