Ogólnopolski Konkurs dla Poetów w Iwkowej

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej już po raz dwudziesty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego.

Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej aspektach.

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe:

– Grupa I – do 18 roku życia włącznie

– Grupa II – od 19 roku życia i wyżej

W konkursie  zostanie przyznana nagroda specjalna dla autora, którego poetyka i spojrzenie na wieś są najbliższe twórczości Józefa Kosakowskiego.

Przewidziana jest również  kategoria specjalna, przeznaczona dla twórców z gminy Iwkowa. Mieszkańcy Ziemi Iwkowskiej – Autorzy utworów poetyckich  o tematyce ludowej powinni  przesłać swoje prace oznaczone na kopercie literami „GI”.

 

W konkursie  mogą wziąć udział  zestawy prac składających się z trzech do pięciu utworów poetyckich o tematyce ludowej. Zestawy powinny być przesłane w czterech egzemplarzach. Wiersze nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Prace konkursowe winne być opatrzone godłem (pseudonimem) literowym – nie graficznym, a do nich dołączona koperta z załącznikiem z tym samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy). Przy pracach należy podać grupę wiekową konkursu, w jakiej mają być oceniane.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej

 (32-861 Iwkowa 468) do 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.

Autorzy najlepszych utworów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2018 roku podczas Biesiady Literackiej
w Zespole Szkół w Wojakowej – rodzinnej miejscowości Józefa Kosakowskiego.

Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Spośród nagrodzonych prac wybrane utwory zostaną opublikowane na łamach kwartalnika regionalnego Gminy Iwkowa „Echo znad Beli”.